Мэдээ мэдээлэл (21)

Ажилгүйдлийн тэтгэмж

Огноо: 2022.06.08 Сэтгэгдэл: 45 Үзсэн: 45
Даатгуулагч ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг ажлаас чөлөөлсөн тухай шийдвэр гарахаас өмнө 24 сараас доошгүй хугацаанд, үүнээс сүүлийн 9 сард нь тасралтгүй төлсөн нөхцөлд ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрх үүснэ. Урьд нь ажилгүйдлийн тэтгэмж авсан даатгуулагч ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг 12 сараас доошгүй ...
Дэлгэрэнгүй

Оршуулгын тэтгэмж

Огноо: 2022.06.08 Сэтгэгдэл: 53 Үзсэн: 53
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 36 сараас доошгүй хугацаагаар төлсөн даатгуулагч нь ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас нас барсан бол түүний оршуулгад зориулан оршуулгын тэтгэмж олгоно. Харин үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас нас барсан даатгуулагчийн хувьд шимтгэл төлсөн ...
Дэлгэрэнгүй

Жирэмсний болон амаржсны тэтгэмж

Огноо: 2022.06.08 Сэтгэгдэл: 36 Үзсэн: 36
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг жирэмсний чөлөө авахаас өмнө 12 сараас доошгүй хугацаанд, үүнээс сүүлийн 6 сард нь тасралтгүй төлсөн даатгуулагч эх жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах эрхтэй. Албан журмын даатгуулагч эх хүүхдээ асрах чөлөөтэй байх хугацаандаа дахин хүүхэд төрүүлсэн тохиолдолд жирэмсний ...
Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж

Огноо: 2022.06.08 Сэтгэгдэл: 38 Үзсэн: 38
Ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаагаар алдахаас өмнө 3 ба түүнээс дээш сарын хугацаагаар тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж авах эрхтэй. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийг шимтгэл төлж ажилласан хугацаанаас ...
Дэлгэрэнгүй

Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах

Огноо: 2022.06.08 Сэтгэгдэл: 47 Үзсэн: 47
Нийгмийн даатгалд сайн дурын хэлбэрээр хамрагдахдаа Нийгмийн даатгалын байгууллага(байцаагч)-тай “Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулсан тухай” гэрээ байгуулах бөгөөд гэрээндээ нийгмийн даатгалын шимтгэл тооцох сарын орлого, шимтгэл төлөх хугацаагаа тодорхой тусгаж өгдөг. Сайн дурын даатгуулагч ...
Дэлгэрэнгүй

ГЭРЛЭЛТ ЦУЦАЛСНЫ БҮРТГЭЛ

Огноо: 2020.10.09 Сэтгэгдэл: 75 Үзсэн: 75
-Гэрлэлтээ цуцлуулах тухай гэрлэгсдийн өргөдөл -18 хүртэлх насны үр хүүхэдгүй, эд хөрөнгийн маргаангүй, гэрлэлт цуцлуулах болсон шалтгаан нөхцлийг тодорхой бичих. -Иргэний үнэмлэхний хуулбар -Багийн Засаг даргын тодорхойлолт -Гэрлэлтийн гэрчилгээ эх хувиар авч ирэх 
Дэлгэрэнгүй

ГЭРЛЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

Огноо: 2020.10.09 Сэтгэгдэл: 81 Үзсэн: 81
-Иргэний үнэмлэхний хуулбар -Гэр бүлгүй тухай архивын лавлагаа -Гэрлэлтээ бүртгүүлэхийг хүссэн гэрлэгсдийн хамтран гаргасан өргөдөл -Эрүүл мэндийн тодорхойлолт /сэтгэц, сүрьеэ, дох/ -Гэрлэгчид, гэрчийн этгээдтэй  биечлэн ирэх /Гэрчилгээний үнэ 2500 төгрөгийг төрийн банкинд тушаасан байх/ ...
Дэлгэрэнгүй

ЭЦЭГ ТОГТООХ БҮРТГЭЛ

Огноо: 2020.10.09 Сэтгэгдэл: 67 Үзсэн: 67
Хүүхдээ эцгээр нь овоглож бүртгүүлэхээр ирэхдээ -Эцэг, эхийн хамтран гаргасан өргөдөл -Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар -Төрсөн тухай эмнэлгийн гэрчилгээ /СТ-4 маягт/ -Өрхийн эмнэлгээс эрүүл бойжиж буй тодорхойлолт Эцэг эх биечлэн ирж бүртгүүлнэ
Дэлгэрэнгүй

ОВОГ, НЭР ӨӨРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛ

Огноо: 2020.10.09 Сэтгэгдэл: 73 Үзсэн: 73
-Овог, эцгийн нэр, нэрээ өөрчлөх тухай өргөдөл /Өөрчлөх болсон шалтгаан нөхцлөө тодорхой бичих/ -Өөрийн болон эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар -Цагдаагийн газрын тодорхойлолт /ял шийтгэл эдэлж байгаагүй байх/ -Банк санхүүгийн тодорхойлолт /ШШГА-ны тодорхойлолт/ -Татварын ...
Дэлгэрэнгүй

ҮРЧЛЭЛ

Огноо: 2020.10.09 Сэтгэгдэл: 90 Үзсэн: 90
-Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ эх хувиар авч ирэх -Эрүүл бойжиж буй эмнэлгийн тодорхойлолт, сургуулийн тодорхойлолт -2 талын гар өргөдөл -Оршин суугаа багийн Засаг даргын тодорхойлолт -Үрчлэн авч байгаа эцэг эхийн эрүүл мэндийн тодорхойлолт -Үрчлэн авч байгаа эцэг эхийн ял шийтгэл эдэлж байсан эсэх ...
Дэлгэрэнгүй

ТӨРСНИЙ БҮРТГЭЛ

Огноо: 2020.10.09 Сэтгэгдэл: 77 Үзсэн: 77
-Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх -Төрсөн тухай эмнэлгийн гэрчилгээ /СТ-4 маягт/ -Өрхийн эмнэлгээс эрүүл бойжиж буй тодорхойлолт -Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар 
Дэлгэрэнгүй

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХЭЭ ХАЯЖ ҮРЭГДҮҮЛСЭН ТОХИОЛДОЛД

Огноо: 2020.10.09 Сэтгэгдэл: 40 Үзсэн: 40
Дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. -Хүсэлт -Үнэ хураамж төлсөн баримт /Хяналтын улсын байцаагчийн шийтгэврээр торгууль төлсөн байх.      Улсын тэмдэгтийн хураамж-3300  Иргэний үнэмлэхийн үнэ-15000 төгрөгийг тухайн сумын төрийн сангийн дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх
Дэлгэрэнгүй

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ШИНЭЭР ЗАХИАЛАХ

Огноо: 2020.10.09 Сэтгэгдэл: 46 Үзсэн: 46
Монгол Улсын иргэн та 16 нас хүрмэгц иргэний үнэмлэх шинээр авах тухай, харин 25, 45 нас хүрмэгц иргэний үнэмлэх солиулах тухай хүсэлтээ оршин суугаа сум, дүүргийн Иргэний бүртгэлийн ажилтанд 30 хоногийн дотор гаргана. -Хүсэлт /өргөдөл/ -Төрсний гэрчилгээ -Эцэг /эх/-ийн иргэний үнэмлэх -Үнэ хураамж ...
Дэлгэрэнгүй

НАСНЫ ХИШИГ

Огноо: 2020.02.07 Сэтгэгдэл: 53 Үзсэн: 53
Ахмад настны тухай хууль, Насны хишиг олгох журмын дагуу 65 насанд хүрсэн ахмад настан дараах материалыг бүрдүүлэн сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд хандана уу. Үүнд: Өргөдөл / маягтын дагуу / Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр авахуулах тохиолдолд ...
Дэлгэрэнгүй

АСАРГААНЫ МӨНГӨН ТЭТГЭМЖ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Огноо: 2020.02.07 Сэтгэгдэл: 55 Үзсэн: 55
Асарч байгаа асруулж байгаа 2 хүний иргэний үнэмлэхний хуулбар Тус бүр 2% цээж зураг Асаргаанд байдаг гэсэн эмнэлэгийн тодорхойлолт Өргөдөл /мэргэжилтнээс авах/
Дэлгэрэнгүй

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Огноо: 2020.02.07 Сэтгэгдэл: 70 Үзсэн: 70
Өргөдөл Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт Нийгмийн даатгалын хэлтсээс тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт 2% цээж зураг Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон тухай эмнэлэг, хөдөлмөр магадлах комиссын шийдвэр
Дэлгэрэнгүй

3 БОЛОН ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ ЭЦГИЙН ТЭТГЭМЖ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Огноо: 2020.02.07 Сэтгэгдэл: 88 Үзсэн: 88
 Өргөдөл  1% цээж зураг  Эхнэр эсхүл нөхрийн нас барсны гэрчилгээ, хуулбарын хамт  Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт /16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт/  Баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт  Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3.1.8-д заасан ...
Дэлгэрэнгүй

ИХЭР ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭМЖ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Огноо: 2020.02.07 Сэтгэгдэл: 45 Үзсэн: 45
Өргөдөл  Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт, гадаадад оршин суугаа иргэний хувьд иргэний үнэмлэх эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар  Ихэр хүүхэд нь эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай  сумын эрүүл мэндийн төвийн эмчийн тодорхойлолт  Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт  Багийн ...
Дэлгэрэнгүй

АХМАДЫН ТЭТГЭВЭР БОЛОН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ТЭТГЭВЭР АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Огноо: 2020.02.07 Сэтгэгдэл: 83 Үзсэн: 83
Иргэний үнэмлэхний хуулбар Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсгээгүй гэсэн тодорхойлолт 2% цээжзураг Өргөдөл
Дэлгэрэнгүй

ЖИРЭМСЭН БОЛОН НЯРАЙ ХӨХҮҮЛ ХҮҮХЭДТЭЙ ЭХИЙН ТЭТГЭМЖ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Огноо: 2020.02.07 Сэтгэгдэл: 84 Үзсэн: 84
Өргөдөл Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт Жирэмсэн үедээ эмнэлгийн хяналтад орсон тухай эмчийн тодорхойлолт 2% цээж зураг
Дэлгэрэнгүй

ТЭЖЭЭГЧЭЭ АЛДСАНЫ ТЭТГЭВЭР АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Огноо: 2020.02.07 Сэтгэгдэл: 70 Үзсэн: 70
Иргэний үнэмлэхний хуулбар  Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсгээгүй гэсэн тодорхойлолт  2% цээж зураг  Өргөдөл                                    
Дэлгэрэнгүй