Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ

Түвшинширээ сумын төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ
Түвшинширээ сумын  төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ                          ...
“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2007 оны 08 тоот албан даалгаврын дагуу сумын Засаг даргын Тамгын газар, ...
“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2007 оны 08 тоот албан даалгаврын дагуу сумын Засаг даргын Тамгын газар, ...
“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2007 оны 08 тоот албан даалгаврын дагуу сумын Засаг даргын Тамгын газар, ...
“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2007 оны 08 тоот албан даалгаврын дагуу сумын Засаг даргын Тамгын газар, ...
“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2007 оны 08 тоот албан даалгаврын дагуу сумын Засаг даргын Тамгын газар, ...
№                     Сумын нэр Нийт Ирүүлсэн байдал                            ...
№                     Сумын нэр Нийт Ирүүлсэн байдал                            ...
      2019.09.26 1. Ажлаас чөлөөлөхийг хүссэн тухай өргөдөл -1. БОХУБ Г.Одончимэг 2019 оны 7 сарын 29-нд ажлаас чөлөөлөгдөх өргөдөл гаргасан. ЗДТГ-ын даргын  8 дугаар сарын 30-ны өдрийн Б/20 дугаар тушаалаар ажлаас чөлөөлөгдсөн. 2. ...
Нийт: 10